Stage en Werk

Stage:

Stage is een wezenlijk onderdeel in het praktijkonderwijs.

Het doel van de stages is het ‘proeven’ van het werkveld en het geleerde in praktijk toepassen.

Er zijn twee soorten stages bij Het Thorbecke Praktijkonderwijs. De interne en externe stages.

Je komt als circa twaalfjarige leerling de eerste twee jaren in een basisgroep. In deze eerste twee schooljaren volgt de leerling alle praktijkvakken. Elke leerling wordt individueel bekeken om na te gaan of de leerling klaar is voor de stagevoorbereidende schooljaren. Indien dit het geval is dan wordt de leerling in een arbeidstrainingsgroep geplaatst. Hier kiest de leerling zijn eigen praktijkvakken en loopt de leerling interne stage. Wanneer de leerling deze groep goed doorstaat en de sociale vaardigheden/ competenties goed onder de knie heeft gaat de leerling door naar een stagegroep. Hier gaan de leerlingen van één dag tot vier dagen op externe stage. Het aantal stage dagen is afhankelijk van het stagebedrijf en de leerling.

 

 Het Thorbecke Praktijkonderwijs wil de leerlingen in de breedste zin van het woord voorbereiden op een zelfstandig functioneren in de maatschappij. Dat wil zeggen dat de school ernaar streeft dat de leerlingen die de school verlaten een baan hebben dan wel een vervolgopleiding gaan doen, in staat zijn zo zelfstandig mogelijk te wonen en hun vrije tijd op een zinvolle manier kunnen invullen.

 

Het Thorbecke Praktijkonderwijs streeft ernaar de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden en competent (sociale vaardigheden, werkhouding en arbeidsvaardigheden) te maken voor de arbeidsmarkt.

Stage is een vorm van werkend leren, dat erop gericht is vaardigheden, houding en gedrag van de leerlingen, die nodig zijn voor het functioneren op de arbeidsmarkt te ontwikkelen.

De stages vinden zoveel mogelijk in bedrijven en instellingen plaats.

 

 Doelstellingen van de stage

De volgende algemene doelstellingen zijn opgesteld betreffende stage:

 • Kennismaking en gewenning aan arbeid.
 • Het opdoen van werkervaring.
 • Oriënteren op diverse werksituaties.
 • Een goede werkinstelling en werkmentaliteit ontwikkelen
 • Begrip creëren voor het werken.
 • Sociale vaardigheden ontwikkelen.
 • Leren samenwerken en omgaan met collega’s.
 • Leren handvaardig te zijn in diverse bedrijfstakken.
 • De kans op een baan vergroten.
 • Zich kunnen handhaven als werknemer op lichamelijk, verstandelijk en sociaal emotioneel gebied.

 

Tijdens het stage lopen worden de leerlingen beoordeeld op de volgende punten:

 • Accepteert de leerling de leiding in de werksituatie.
 • Staat de leerling open voor advies.
 • Heeft de leerling verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld.
 • Toont de leerling eigen, juiste initiatieven.
 • Werkt de leerling zo zelfstandig mogelijk.
 • Werkt de leerling zo nauwkeurig mogelijk.
 • Concentreert de leerling zich zo goed mogelijk.
 • Is hij/zij een doorzetter.
 • Kan de leerling in een redelijk tempo werken.
 • Komt de leerling op tijd en verzuimt hij/zij zo min mogelijk.
 • Heeft de leerling de juiste houding ten aanzien van collega’s.
 • Volbrengt de leerling de werkopdrachten.
 • Komt de leerling op de juiste wijze voor zichzelf op.
 • Leert de leerling goed samenwerken.
 • Leert de leerling zijn eigen mogelijkheden kennen.
 • Weet de leerling op een juiste manier een vraag te stellen.
 • Bespreekt de leerling zijn/haar problemen.
 • Is de leerling sociaal vaardig.

 

Stage lopen is een van de belangrijkste onderdelen van het praktijkonderwijs. Stages stellen de leerling in staat zich te oriënteren op de beroepenmarkt en het helpt hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

 

Uitstroom praktijkonderwijs:

Onze uitstroomprofielen:

Doorleren:

Een groot aantal van onze leerlingen stroomt door naar entree-onderwijs. Dit kan bij ons op school (onder de paraplu van Deltion) of rechtstreeks uitstromen naar een ROC.

Sommige leerlingen gaan daarna nog verder voor niveau 2 en verder.

Werk:

Een aantal leerlingen stroomt rechtstreeks uit naar werk vanaf hun 18e. Dit kan met of zonder ondersteuning vanuit de gemeente. Leerlingen in het praktijkonderwijs komen automatisch in aanmerking voor het zogenaamde doelgroepenregister. Dit houdt onder andere in dat leerlingen gebruik kunnen maken van bijv. een jobcoach en speciaal gecreëerde werkplekken voor het doelgroepenregister (indicatie banenafspraak).

Een enkele leerling maakt aanspraak op dagbesteding/nieuw beschut werk.