Ouders en leerlingen

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderwijsaanbod op het Thorbecke, de afspraken die we

met elkaar hebben gemaakt, protocollen die we volgen en veel belangrijker nog: de ondersteuning die we bieden.

Verder leest u hier alles over de ouderbijdrage, portfolio, gebruik van de iPad en het Praktijkonderwijsdiploma, de iPad etc.

Ondersteuning en begeleiding

Mentor eerste aanspreekpunt

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel uw kind als voor u als ouder of verzorger. De mentor heeft ook contact met collega’s over het functioneren van de klas en over uw kind. De mentor observeert en signaleert en voert gesprekken met u over de gang van zaken in de klas en het invullen van het Individueel Ontwikkelingsplan, het portfolio en Profijt.

(OT) Ondersteuningsteam:

Als de mentor van mening is dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft, wordt dit uiteraard eerst met u en uw kind besproken. Met uw toestemming wordt de zorgvraag ingebracht bij het ondersteuningsteam (OT) van de school. Dit team bestaat uit de orthopedagoog, de intern begeleider, en de maatschappelijk werker.

Intern begeleider

De intern begeleider leidt het ondersteuningsteam en voert gesprekken met de docenten om op die manier de ondersteuningsbehoefte te inventariseren. De IB’er organiseert daar waar nodig ondersteuningsactiviteiten en kan ook als bemiddelaar optreden bij problemen onder lestijd.

Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt de school en de mentoren in de begeleiding van uw kind, mocht hij ondersteuning nodig hebben.

De orthopedagoog kijkt onder meer aan de hand van klassenobservaties, leerling- en groepsbesprekingen in hoeverre het onderwijsaanbod is afgestemd op uw kind en biedt de benodigde leerling- en docentbegeleiding. Verder is de orthopedagoog leerling- en groepsbesprekingen en voert hij of zij oudergesprekken.

Schoolleider Zorg

De schoolleider Zorg ondersteunt daar waar nodig bij oudergesprekken en bij het zogenaamde multidisciplinaire overleg, waarbij de mentor, ouders/verzorgers en begeleiders bij elkaar aan tafel zitten.

Maatschappelijk werker

Als er zorgen zijn over het gedrag van uw kind of zijn thuissituatie, schakelen we de jeugd- en gezinswerker van het sociaal wijkteam in. Deze maatschappelijk werker zorgt ervoor dat de juiste stappen worden genomen in eventuele hulpverlening en onderhoudt ook de contacten met zorginstanties.

Overige ondersteuning

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor uw kind als hij een luisterend oor nodig heeft. Het kan voor uw kind heel lastig zijn om moeilijke onderwerpen, problemen of dilemma’s te bespreken met u of met zijn mentor. In dat geval kan uw kind terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat dan samen met de leerling op zoek naar een oplossing voor het probleem.

Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en gaat dan ook altijd vertrouwelijk om met de informatie. Elk schooljaar stellen de vertrouwenspersonen zich voor aan de leerlingen in de klas.

IOP

Voor alle leerlingen die bij ons onderwijs volgen wordt een handelingsplan opgesteld. Dit doen wij in de vorm van een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). De leerling formuleert samen met de mentor en ouders/verzorgers tijdens de IOP-gesprekken (drie maal per jaar) een doel op sociaal-emotioneel en/of cognitief gebied. De leerling richt zich hierdoor meer op eigen sturing en wordt zo eigenaar van zijn eigen (leer)proces. Dit draagt bij tot een realistisch en vooral positief zelfbeeld. Link naar IOP uitleg voor ouders; hoe ziet het eruit? Profijt link/uitleg

GGZ

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft elk kind in beeld, brengt kennis en ervaring mee vanuit een sociaal-medische invalshoek, is vraagbaak en is de schakel naar medische voorzieningen.

Groepsdynamica

Groepsdynamica wordt ingezet in alle brugklassen, zodat elk individu in de klas zich bewust worden van zijn of haar rol in de groep. Hierdoor wordt de samenwerking in de groep positief beïnvloed.

VIB (Video Interactie begeleiding)

Video Interactie Begeleiding kan worden ingezet om een leerling te helpen reflecteren op eigen gekozen ontwikkelpunten.

PMT (Psycho-motorische Therapie)

Als leerlingen dreigen te stagneren in hun ontwikkeling is dit soms aan hun gedrag af te leiden. Bij deze therapie wordt beweging als middel gebruikt om deze ontwikkelpunten duidelijk zichtbaar te maken, waardoor er weer stappen in de goede richting gemaakt kunnen worden.

Playing for success

Binnen dit programma werken onze leerlingen aan hun persoonlijke doelen in een zogenoemde WAUW-omgeving. Dit is een inspirerende, sportieve omgeving, waar kinderen volop gemotiveerd raken om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Voorbeelden zijn Landstede, een topsporthal of het PEC Zwolle Stadion.

Taalontwikkelingsstoornis

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, die intensieve hulp nodig hebben, volgen lessen in de Kentalis-klassen.

Kentalis is een organisatie die onderzoek verricht en zorg en onderwijs biedt aan mensen met beperkingen in horen en communiceren.

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, die minder intensieve hulp nodig hebben volgen de lessen in de Thorbecke PrO klassen.

We bieden de mogelijkheid om gedurende het jaar de overstap te maken, naar de PrO-klas, maar ook andersom naar de Kentalis-klas.

Kentalis beoordeelt wat uw kind hierin nodig heeft. De manier van ondersteuning stemmen we samen met u af en ook hebben we hierover een gesprek met uw zoon of dochter.

Portfolio en PrO diploma

Resultaten (bewijzen), die uw kind heeft behaald in de lessen, in de praktijk, tijdens stage en aan de hand van branchegerichte cursussen worden vastgelegd in het portfolio. Op basis daarvan haalt uw kind zijn praktijkonderwijsdiploma, dat tegelijkertijd dient als CV voor de werkgever of voor het mbo.  Lees meer over het Portfolio & PrO diploma in ons handboek.

Profijt en Ipad

Praktijkonderwijs zegt het eigenlijk al. Doen in de praktijk. Toch hebben onze leerlingen allemaal een iPad zodat deze voor de theorie kan worden gebruikt. Ouders, leerlingen en docenten maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Profijt. Hier kunnen leerlingen zelf hun portfolio vullen. Dit kan binnen de meerdere domeinen.

Schoolinfo

Kalender en schoolgids

Aan het begin van het schooljaar wordt een schoolgids uitgedeeld. De jaarkalender op basis van deze schoolgids vindt u hieronder.

Kalender 2020-2021

Lestijden, ziekte en verlof

Lestijden

Lestijden

Ziek- en betermeldingen

Ziek- en beter-meldingen kunt u telefonisch doorgeven via tel. 038-4262800.

Verlof kunt u aanvragen via: info-tsgvmbopro@ooz.nl

Beleid (MR en schoolplan)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol in de totstandkoming van goed onderwijs. Op een groot aantal punten stemmen wij ons onderwijsbeleid dan ook af met de medezeggenschapsraad. Niet alleen omdat we dat verplicht zijn, maar ook omdat we dat belangrijk vinden. In de MR zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De raad heeft inspraak op voorgenomen beleid, beleidswijzigingen en heeft een instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal zaken. Welke zaken dit zijn, staat beschreven in de WMS. Onze MR vertegenwoordigd beide scholen (vmbo als het praktijkonderwijs).

Ouderraad

De ouders worden vanuit de ouderraad vertegenwoordigd. Heeft u belangstelling om deel te nemen in de ouderraad? Dan kunt u contact opnemen met onze directeur Dhr. van Tienhoven.

Leerlingenraad

Ook de leerlingen hebben een belangrijke stem in de MR. Onder begeleiding van een docent nemen van bijna elk leerjaar en elk niveau leerlingen deel aan de leerlingenraad. Heb jij interesse hierin? Neem dan contact op met één van de onderstaande personeelsleden.

Personeelsgeleding

Vmbo:
Martijn Kloet (Vicevoorzitter)
Max Kuiper

Pro:
Arjan Leusink (Voorzitter)
Marco Oldehinkel

Meerjarenplan 2019-2023

Meerjarenplan Thorbecke SG VMBO-PrO

Schoolondersteuningsplan

Schoolondersteuningsplan 2020-2024

Schoolkosten (ouderbijdrage, regelingen, WIS en iPad)

Digitaal factureren

Wij maken gebruik van digitale facturering via Wiscollect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het Wiscollect account van uw kind(eren). Wanneer u bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u via iDEAL betalen. Deze betalingen worden door Mollie Payment afgehandeld. Op uw afschrift ziet u staan Mollie Payment inzake Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-PrO met het rekeningnummer van Mollie Payment. U krijgt per e-mail een bevestiging wanneer de betaling geslaagd is. In uw Wiscollect account kunt u door ons verzonden facturen en e-mails inzien. Ook kunt u de actuele stand van uw betalingen opvragen via uw account.

Heeft u vragen over Wiscollect, de vrijwillige ouderbijdrage of de factuur, dan kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie. Ook voor het aanvragen van gespreide betaling, anders dan de geboden mogelijkheid in Wiscollect, kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie via
finan-tsg-vmbo@ooz.nl of telefonisch via 038-4262838.

Instructievideo voor ouders over Wiscollect

In het onderstaande instructiefilmpje van Wiscollect wordt uitgelegd hoe ouders Wiscollect kunnen gebruiken.

Tevens vindt u uitleg over Wiscollect in onderstaand Pdf-bestand.

Een uitleg over Wiscollect staat in onderstaand Pdf-bestand.

handleiding-wis-collect-ouders

Ouderbijdrage

Klik hier voor een overzicht van de ouderbijdrage.

Financiële ondersteuning betaling ouderbijdrage
Voor sommige ouders en/of verzorgers kan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een flinke post zijn. Als het erg moeilijk is om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen omdat van een uitkering of minimumloon rondgekomen moet worden, zijn er een aantal instanties die onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning kunnen bieden. Een aantal mogelijkheden geven wij hieronder weer.

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.zwolle.nl/school/scholierenregeling

Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland

Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2

iPad op de TSG VMBO

Protocollen

Onderwijs

Sociaal Emotioneel

Medisch