Zorg binnen het praktijkonderwijs

 Mentor: observatie en signaleren. Gesprekken met ouders over gang van zaken in de klas en het invullen van het IOP/portfolio/Profijt. 

 

Intern Begeleider: signalen van de docenten inwinnen. Door gesprekken met de docenten te voeren, kunnen de signalen goed weggezet worden. 

Taken:  

 • Intern begeleider zorgt voor het inventariseren van de zorgvragen,  
 • In kaart brengen van de zorg vragen 
 • Voorzitter van het OT team 
 • uitvoerende taken die uit OT naar voren komen,  
 • organiseren van zorgactiviteiten,  
 • organiseert de groeps, en overdrachtsbesprekingen,  
 • zit in de toelatingscommissie en zorgt ervoor dat dossiers op orde zijn,  
 • voert de startfotogesprekken,  
 • kan mediator zijn bij leerlingproblemen met name onder lestijd  
 • vangt lln op die eruit gestuurd worden 

 

Orthopedagoog: ondersteunt de school en de docenten in de begeleiding van zorgleerlingen. 

Taken: 

 

 • Biedt ondersteuning aan docenten m.b.t. de afstemming van het onderwijsaanbod op de specifieke zorgleerlingen. 
 • Klassenobservaties (begin van het schooljaar en eventueel nog keer in begin van nieuwe jaar) 
 • Leerling besprekingen (2x per jaar). De llnbesprekingen worden samen met de mentor ingepland. 
 • Groepsbesprekingen (2x per jaar). De groepsbesprekingen zijn al in het jaarrooster opgenomen. 
 • Begeleidt de zorgleerlingen. 
 • Diagnosticeert t.a.v. zorgleerlingen op leren en gedrag in overleg met school en ouders. 
 • Schrijft de toelatingsverslagen/info aan het team. 
 • Denkt mee bij de toelating van nieuwe leerlingen, verzorgt leerlingbegeleiding en docentbegeleiding, participeert bij leerling-besprekingen en groepsbesprekingen en voert oudergesprekken. 
 • Participeert in het Praktijkonderwijs overleg 

 

 

SchoolMaatschappelijkWerk: deze komt in beeld als er zorgen zijn over het gedrag van de leerling of de thuissituatie. En is onderdeel van het Sociaal Wijkteam in Zwolle.  

Taken: 

 • Deelnemer van het OT team 
 • Ondersteunt leerlingen en ouders 
 • Begeleidt leerlingen naar het sociaal wijkteam 
 • Zorgt voor de juiste (doorgaande) zorglijn van de hulpverlening 
 • Heeft contact met externe instanties 

 

Schoolleider Zorg: coördineert de zorglijnen in de school en zorgt voor verbinding tussen intern en externen. 

 

 • Nauwe samenwerking met de  intern begeleider 
 • Ondersteuning waar nodig in oudergesprekken/MDO’s 
 • Participeert in netwerkstructuren buiten school 
 • Participeert in het zorgcoördinatorenoverleg vanuit het samenwerkingsverband 
 • Is op de hoogte van de zorgontwikkelingen o.a. vanuit het samenwerkingsverband 
 • Maakt het zorgbeleid 
 • Stemt zorgbeleid af met VMBO