Plek voor elk kind

Een belangrijk uitgangspunt in onze school is dat we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen altijd voorop stellen. Sociaal leren neemt een belangrijke plaats in. Pas wanneer een leerling zich prettig voelt in de school en zichzelf en de ander respecteert is er ruimte voor cognitieve ontwikkeling. Samenwerking met ouders/verzorgers hierin vinden wij heel belangrijk.

PBS-methode

Op school werken we volgens de PBS-methode. PBS staat voor Positive Behaviour Support, maar op school noemen we het ook wel Positief Bezig op school. Deze methode is een effectief gebleken schoolbrede aanpak die gericht is op het creëren van een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat, waardoor gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen en het leren wordt bevorderd.

Klassen met meer begeleiding

Leerlingen mogen niet zelf kiezen in welke klas zij instromen. De teamleider van onze school bekijkt samen met de orthopedagoog en de docent of IB’er van de basisschool wat past bij de mogelijkheden van de leerling. Ouders/verzorgers worden ook in dit keuzeproces betrokken. Het is mogelijk gedurende de schoolloopbaan over te stappen naar een klas met meer of juist minder begeleiding.

De klassen met meer begeleiding die wij hebben binnen de school, zijn de Junior-klassen, de X-klassen, Lwoo-klassen, de schakelklas en Pro-klassen.

IOP

Voor alle leerlingen die bij ons onderwijs volgen wordt een handelingsplan opgesteld. Dit doen wij in de vorm van een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). De leerling formuleert samen met de mentor en ouders/verzorgers tijdens de IOP-gesprekken (drie maal per jaar) een doel op sociaal-emotioneel en/of cognitief gebied. De leerling richt zich hierdoor meer op eigen sturing en wordt zo eigenaar van zijn eigen (leer)proces. Dit draagt bij tot een realistisch en vooral positief zelfbeeld.

GGZ

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft elk kind in beeld, brengt kennis en ervaring mee vanuit sociaal-medische invalshoek, is vraagbaak en is schakel naar medische voorzieningen.

Kentalis

Sinds 2013 verzorgt de Koninklijke Kentalis – een organisatie die onder andere gespecialiseerd is in onderwijs aan leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) – onderwijs op de Thorbecke Scholengemeenschap. Tos-leerlingen krijgen onderwijs op de Thorbecke, voor een gedeelte samen met de andere leerlingen van het VMBO.

OT (Overleg Team)

Het OT is samengesteld uit een orthopedagoog (die kennis inbrengt met betrekking tot leerproblematiek en/of ontwikkelingsaspecten van het kind en adviseert), de teamleider, de maatschappelijk werker (die de schakel is tussen de leerling en de hulpverlening), de preventief begeleider en de mentor van de leerling.

Dit team ondersteunt de mentor op het moment dat deze een complexe hulpvraag heeft met betrekking tot een leerling, dit kan zijn op sociaal-emotioneel of cognitief gebied.