Informatie

Schoolondersteuning

Mentor eerste aanspreekpunt

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel uw kind als voor u als ouder of verzorger. De mentor heeft ook contact met collega’s over het functioneren van de klas en over uw kind. De mentor observeert en signaleert en voert gesprekken met u over de gang van zaken in de klas. Drie keer per leerjaar zijn er LOB gesprekken met u en uw kind en de mentor over cijfers, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

(OT) Ondersteuningsteam:

Als de mentor van mening is dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft, wordt dit uiteraard eerst met u en uw kind besproken. Met uw toestemming wordt de zorgvraag ingebracht bij het ondersteuningsteam (OT) van de school. Dit team bestaat uit de orthopedagoog, de intern begeleider, en de maatschappelijk werker.

Intern begeleider

De intern begeleider leidt het ondersteuningsteam en voert gesprekken met de docenten om op die manier de ondersteuningsbehoefte te inventariseren. De IB’er organiseert daar waar nodig ondersteuningsactiviteiten en kan ook als bemiddelaar optreden bij problemen onder lestijd.

Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt de school en de mentoren in de begeleiding van uw kind, mocht hij ondersteuning nodig hebben.

De orthopedagoog kijkt onder meer aan de hand van klassenobservaties, leerling- en groepsbesprekingen in hoeverre het onderwijsaanbod is afgestemd op uw kind en biedt de benodigde leerling- en docentbegeleiding.

Schoolcoach

De schoolcoach draagt zorg voor een zo veilig mogelijk klimaat op Thorbecke. Dit betekent dat er coaching gesprekken tussen uw kind en de leerkrachten worden georganiseerd om op die manier verbinding te creëren en perspectief te bieden.

Schoolleider Zorg

De schoolleider Zorg ondersteunt daar waar nodig bij oudergesprekken en bij het zogenaamde multidisciplinaire overleg, waarbij de mentor, ouders/verzorgers en begeleiders bij elkaar aan tafel zitten.

Maatschappelijk werker

Als er zorgen zijn over het gedrag van uw kind of zijn thuissituatie, schakelen we de jeugd- en gezinswerker van het sociaal wijkteam in. Deze maatschappelijk werker zorgt ervoor dat de juiste stappen worden genomen in eventuele hulpverlening en onderhoudt ook de contacten met zorginstanties.

Overige ondersteuning

Contactpersoon

De contactpersoon (voorheen ook wel vertrouwenspersoon) binnen school is het aanspreekpunt bij klachten en ongewenst gedrag (zoals agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie). Als je niet naar je mentor kunt of wilt met je klacht, kun je de contactpersoon aanspreken of mailen. De contactpersoon geeft advies over de procedure en schakelt waar nodig professionele hulp in.

De contactpersoon heeft geen geheimhoudingsplicht maar gaat wel vertrouwelijk om met jouw verhaal.

Bij OOZ hebben we ook een externe contactpersoon die kan ondersteunen als dat nodig is. Voor de algemene klachtenprocedure verwijzen wij naar de site van OOZ.

Elk schooljaar zullen de contactpersonen zich kenbaar maken binnen de school. Op onze school zijn er 5 contactpersonen:
– Brenda Nijboer
– Peter Vermaase
– Jeroen Cooiman
– Stephanie Matualatupauw
– Yudum Cumert

De contactpersonen van Thorbecke vmbo-Pro kun je bereiken door ze een email te sturen.

GGZ

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft elk kind in beeld, brengt kennis en ervaring mee vanuit sociaal-medische invalshoek, is vraagbaak en is schakel naar medische voorzieningen.

Groepsdynamica

Groepsdynamica wordt ingezet in alle brugklassen, zodat elk individu in de klas zich bewust worden van zijn of haar rol in de groep. Hierdoor wordt de samenwerking in de groep positief beïnvloed.

VIB (Video Interactie begeleiding)

Video Interactie Begeleiding kan worden ingezet om een leerling te helpen reflecteren op eigen gekozen ontwikkelpunten.

PMT (Psycho-motorische Therapie)

Als leerlingen dreigen te stagneren in hun ontwikkeling is dit soms aan hun gedrag af te leiden. Bij deze therapie wordt beweging als middel gebruikt om deze ontwikkelpunten duidelijk zichtbaar te maken, waardoor er weer stappen in de goede richting gemaakt kunnen worden.

Playing for success

Binnen dit programma werken onze leerlingen aan hun persoonlijke doelen in een zogenoemde WAUW-omgeving. Dit is een inspirerende, sportieve omgeving, waar kinderen volop gemotiveerd raken om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Voorbeelden zijn Landstede, een topsporthal of het PEC Zwolle Stadion.

Realisatie: