Extra ondersteuning en begeleiding

Plek voor elk kind

We doen er alles aan om jou een fijne tijd te bezorgen bij ons op school, zodat jij je goed kunt ontwikkelen.

We vinden het namelijk heel belangrijk dat jij je prettig voelt bij ons op school.

 

Naast de kleine klassen, vaste mentoren en begeleiding die alle kinderen krijgen zijn er nog verschillende mogelijkheden voor individuele begeleiding. Hieronder ziet u een overzicht van wat wij allemaal in huis hebben. Deze ondersteuning kan in overleg met de mentor en ib-er worden ingezet.

Begeleiding

(OT) Ondersteuningsteam

Als de mentor van mening is dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft, wordt dit uiteraard eerst met u en uw kind besproken. Met uw toestemming wordt de zorgvraag ingebracht bij het ondersteuningsteam (OT) van de school. Dit team bestaat uit de orthopedagoog, de intern begeleider, en de maatschappelijk werker.

Intern begeleider

De intern begeleider leidt het ondersteuningsteam en voert gesprekken met de docenten om op die manier de ondersteuningsbehoefte te inventariseren. De IB’er organiseert daar waar nodig ondersteuningsactiviteiten en kan ook als bemiddelaar optreden bij problemen onder lestijd.

Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt de school en de mentoren in de begeleiding van uw kind, mocht hij ondersteuning nodig hebben.
De orthopedagoog kijkt onder meer aan de hand van klassenobservaties, leerling- en groepsbesprekingen in hoeverre het onderwijsaanbod is afgestemd op uw kind en biedt de benodigde leerling- en docentbegeleiding. Verder is de orthopedagoog leerling- en groepsbesprekingen en voert hij of zij oudergesprekken.

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel uw kind als voor u als ouder of verzorger. De mentor heeft ook contact met collega’s over het functioneren van de klas en over uw kind. De mentor observeert en signaleert en voert gesprekken met u over de gang van zaken in de klas. Drie keer per leerjaar zijn er LOB gesprekken met u en uw kind en de mentor over cijfers, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

Schoolleider Zorg

De schoolleider Zorg ondersteunt daar waar nodig bij oudergesprekken en bij het zogenaamde multidisciplinaire overleg, waarbij de mentor, ouders/verzorgers en begeleiders bij elkaar aan tafel zitten.

Maatschappelijk werker

Als er zorgen zijn over het gedrag van uw kind of zijn thuissituatie, schakelen we de jeugd- en gezinswerker van het sociaal wijkteam in. Deze maatschappelijk werker zorgt ervoor dat de juiste stappen worden genomen in eventuele hulpverlening en onderhoudt ook de contacten met zorginstanties.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor uw kind als hij een luisterend oor nodig heeft. Het kan voor uw kind heel lastig zijn om moeilijke onderwerpen, problemen of dilemma’s te bespreken met u of met zijn mentor. In dat geval kan uw kind terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat dan samen met de leerling op zoek naar een oplossing voor het probleem.

De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.  Elk schooljaar stellen de vertrouwenspersonen zich voor aan de leerlingen in de klas.

Schoolcoach

De schoolcoach draagt zorg voor een zo veilig mogelijk klimaat op Thorbecke. Dit betekent dat er coaching gesprekken tussen uw kind en de leerkrachten worden georganiseerd om op die manier verbinding te creëren en perspectief te bieden.

GGZ

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft elk kind in beeld, brengt kennis en ervaring mee vanuit een sociaal-medische invalshoek, is vraagbaak en is de schakel naar medische voorzieningen.

RT

De Remedial Teacher ondersteunt leerlingen bij het lezen, rekenen en de woordenschat die iets extra’s nodig hebben.

We proberen het rekenniveau, leestempo, woordenschat te versterken, zodat leerlingen zich goed kunnen redden in onze maatschappij.

Programma’s

IOP

Voor alle leerlingen die bij ons onderwijs volgen wordt een handelingsplan opgesteld. Dit doen wij in de vorm van een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). De leerling formuleert samen met de mentor en ouders/verzorgers tijdens de IOP-gesprekken (drie maal per jaar) een doel op sociaal-emotioneel en/of cognitief gebied. De leerling richt zich hierdoor meer op eigen sturing en wordt zo eigenaar van zijn eigen (leer)proces. Dit draagt bij tot een realistisch en vooral positief zelfbeeld. Link naar IOP uitleg voor ouders; hoe ziet het eruit? Profijt link/uitleg

Groepsdynamica

Er wordt in projectvorm aandacht aan besteed. Door groepsdynamica kan een klas zich bewust worden van zijn of haar rol in de groep. Hierdoor wordt de samenwerking in de groep positief beïnvloed.

VIB (Video Interactie begeleiding)

Video Interactie Begeleiding kan worden ingezet om een leerling te helpen reflecteren op eigen gekozen ontwikkelpunten.

PMT (Psycho-motorische Therapie)

Als leerlingen dreigen te stagneren in hun ontwikkeling is dit soms aan hun gedrag af te leiden. Bij deze therapie wordt beweging als middel gebruikt om deze ontwikkelpunten duidelijk zichtbaar te maken, waardoor er weer stappen in de goede richting gemaakt kunnen worden.

Playing for success

Binnen dit programma werken onze leerlingen aan hun persoonlijke doelen in een zogenoemde WAUW-omgeving. Dit is een inspirerende, sportieve omgeving, waar kinderen volop gemotiveerd raken om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Voorbeelden zijn Landstede, een topsporthal of het PEC Zwolle Stadion.

Taalontwikkelingsstoornis

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, die intensieve hulp nodig hebben, volgen lessen in de Kentalis-klassen.

Kentalis is een organisatie die onderzoek verricht en zorg en onderwijs biedt aan mensen met beperkingen in horen en communiceren.

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, die minder intensieve hulp nodig hebben volgen de lessen in de Thorbecke PrO klassen.

We bieden de mogelijkheid om gedurende het jaar de overstap te maken, naar de PrO-klas, maar ook andersom naar de Kentalis-klas.

Kentalis beoordeelt wat uw kind hierin nodig heeft. De manier van ondersteuning stemmen we samen met u af en ook hebben we hierover een gesprek met uw zoon of dochter.

KENTALIS

Bij Kentalis College Zwolle krijg je de kans om voortgezet onderwijs te volgen op de Thorbecke Scholengemeenschap, in een reguliere schoolomgeving. Bij alle theorie- en praktijkvakken is er extra aandacht voor taalontwikkeling, communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden.

 

 

In het eerste jaar biedt Kentalis College Zwolle praktijkonderwijs en vmbo (basis- of kaderniveau) aan. Je krijgt les in een klas van Kentalis, samen met andere leerlingen die ook TOS hebben. Daarnaast volg je lessen en activiteiten met leerlingen van de Thorbecke.
Na het eerste jaar, of tijdens het tweede jaar, kun je overstappen naar het reguliere onderwijs op de Thorbecke Scholengemeenschap.

 

Meer over onze onderwijsenting op onze school.

Realisatie: